Roztwory mianowane

Roztwory podstawowych odczynników o określonym stężeniu molowym wykorzystywane do miareczkowania.

Metodą analizy miareczkowej oznaczamy składnik w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, które wyznaczono poprzez nastawienie jego miana.