Amonu dichromian roztwór mianowany 0,01 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (NH4)2Cr2O7
M( g/mol): 252,07
CAS: 7789-09-5
WE: 232-143-1
         
Wyczyść

Ammonium dichromate 0,01M standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (NH4)2Cr2O7
2. M( g/mol) 252,07
3. CAS 7789-09-5
4. WE 232-143-1
5. H 272, 301, 314, 317, 334, 340, 350, 360FD, 372, 410
6. P 210, 280, 301+330+331, 304+340, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR 6.1, II
8. UN 3287

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor pomarańczowo- czerwony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary prężnośc pary wodnej
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,00996- 0,01004 mol/ l
Shopping Cart