Sodu wodorotlenek roztwór mianowany 0,1 mol/l w etanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaOH/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
WE: nie dotyczy
   
Wyczyść

Sodium hydroxide standard solution in ethanol

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 ml
2. 500 ml
3. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaOH/C2H5OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. WE nie dotyczy
5. H 225
6. P 210
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1993

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C -117 (etanol)
5. Temperatura wrzenia °C 78 (etanol)
6. Temperatura samozapłonu °C 425 (etanol)
7. Temperatura zapłonu °C 12 (etanol)
8. Granice wybuchowości dolna górna 3,3 % obj (etanol) / 19 % obj (etanol)
9. Lepkość w temperaturze 20°C 1,078 mPa*s (etanol)
10. Cisnienie pary 60 hPa (etanol)
11. Gęstość g/cm3 brak danych
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny
14. pH około 13,0 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,0996 – 0,1004 mol/l
Shopping Cart