1,5-Difenylokarbazon 2% w etanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C13H12N4O/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
 
Wyczyść

Diphenylcarbazone solution 2% in ethanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50ml
2. 100ml
3. 250ml
4. 500ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C13H12N4O/C2H5OH
2. Synonimy 2-fenylohydrazyd kwasu fenyloazomrówkowego (mieszanina z difenylokarbazydem) w etanolu
3. M( g/mol) nie dotyczy
4. CAS nie dotyczy
5. H 225
6. P 210
7. RID/ADR 3, III
8. UN 1993
9. WE nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach brak danych
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol, aceton, benzen, chloroform

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny pomarańczowy, krystaliczny proszek
2. Zawartość 1,0 % ± 0,1 %
Shopping Cart