2-Naftol cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C10H7OH
M( g/mol): 144,17
CAS: 135-19-3
     
Wyczyść

2-naphthol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 75 g
6. 100 g
7. 250 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C10H7OH
2. Synonimy β-naftol, 2-hydroksynaftalen
3. M( g/mol) 144,17
4. CAS 135-19-3
5. H 302, 332, 400
6. P 273, 304+340
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach fenolowy
4. Temperatura topnienia °C 121,6
5. Temperatura wrzenia °C 285
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C 153
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary
10. Gęstość g/cm3 1,27 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol i eter
13. Ciężar nasypowy około 300 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Wygląd zewnętrzny płatki prawie białe do beżowego
3. Temperatura topnienia 121 – 123 °C
Shopping Cart