1,4 Dioksan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H8O2
CAS: 123-91-1
WE: 204-661-8
     
Wyczyść

1,4-Dioxane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2,5l
6. 3l
7. 5l
8. 10l
9. 20l
10. 50ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H8O2
2. Synonimy dwuoksan, eter dwuetylenowy, dwuetyleno-dwutlenek
3. M( g/mol) 88,11
4. CAS 123-91-1
5. WE 204-661-8
6. H 225,319, 335 351, EUH019, EUUH066
7. P 210, 223, 281, 305+351+338, 308+313, 403+235
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1165

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach aromatyczny
4. Temperatura topnienia °C 11,8
5. Temperatura wrzenia °C 101,3
6. Temperatura samozapłonu °C 180
7. Temperatura zapłonu °C 11
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,9% obj./22,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 1,32 mPa·s
10. Cisnienie pary 41 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,03 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozp. org.
14. log P(o/w) 0,42
15. pH 6 – 8 (500 g/l H2O, 20°C)
16. Ciśnienie krytyczne 5,2 MPa
17. Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) 1,42241
18. Gęstośc par względem powietrza 3,03
19. Temperatura krytyczna (° C) 314

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Gęstość (20°C) 1,032 – 1,034 g/cm3
2. Woda max. 0,2 %
3. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,005 %
4. Wolne kwasy ( j.CH3COOH) max. 0,005 %
5. Temperatura krystalizacji min. 11°C
6. Współczynnik załamania światła 1,420 – 1,424
7. Nadtlenki (j. H2O2) max. 0,005 %
8. Acetal max. 0,5%
Shopping Cart