Acetaldehyd cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3CHO
M( g/mol): 44,05
CAS: 75-07-0
       
Wyczyść

Acetaldehyde

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3CHO
2. Synonimy aldehyd octowy, etanal
3. M( g/mol) 44,05
4. CAS 75-07-0
5. H 224, 319, 351, 335,
6. P 210, 233, 281, 305+351+338, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR 3, I
8. UN 1089

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C -123
5. Temperatura wrzenia °C 21
6. Temperatura samozapłonu °C 140
7. Temperatura zapłonu °C -20
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 4% obj. 57% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,21 mPa*s
10. Cisnienie pary 1007 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,785 (20o)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
14. pH ok. 5 (10g/l H/2O, 20°C)
15. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,332

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Żelazo (Fe) max. 0,001%
2. Ołów (Pb) max. 0,001%
3. Zawartość GC min. 99,0%
4. Pozostałość po odparowaniu max. 0,01%
Shopping Cart