Potasu jodek 0,05 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KI
M( g/mol): 166,01
CAS: 7681-11-0
WE: 231-659-4
 
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Potassium iodide weighed amonut

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KI
2. M( g/mol) 166,01
3. CAS 7681-11-0
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-659-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 686
5. Temperatura wrzenia °C 1330
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 3,13 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1430 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) 0,04 (obl.)
14. Ciężar nasypowy około 1500 kg/m3
15. pH ok. 6,9 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 0,05 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart