1-propanol GC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3CH2CH2OH
M( g/mol): 60,1
CAS: 71-23-8
       
Wyczyść

1-Propanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3CH2CH2OH
2. Synonimy alkohol n-propylowy, propan-1-ol, alkohol propylowy, n-propanol
3. M( g/mol) 60,1
4. CAS 71-23-8
5. H 225, 318, 336
6. P 210, 233, 280, 305+351+338, 313
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1274

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry, charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -126,5
5. Temperatura wrzenia °C 97,4
6. Temperatura samozapłonu °C 405
7. Temperatura zapłonu °C 15
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2,1% obj./ 13,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 2,26 mPa*s
10. Cisnienie pary 18,7 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,804 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. się w większości rozp. org.
14. Gęstośc par względem powietrza 2,07
15. Temperatura krytyczna (° C) 263,6
16. Ciśnienie krytyczne 5,17 MPa
17. Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) 1,386

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Barwa max. 10 j. Hz
2. Woda max. 0,1 %
3. Pozostałość po odparowaniu max. 3 mg/l
4. Sygnał (GC) w zakresie od 1,2,4-trichlorobenzenu do dekachlorobifenylu max. 3
Shopping Cart