1,10 Fenantrolina cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C12H8N2 *H2O
M( g/mol): 198,23
CAS: 66-71-7
     
Wyczyść

1,10-Phenanthroline

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5g
2. 10g
3. 25g
4. 50g
5. 100g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C12H8N2 *H2O
2. M( g/mol) 198,23
3. CAS 66-71-7
4. H 301, 410
5. P 273
6. RID/ADR 6.1, III
7. UN 2811
8. WE 200-629-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 117-120
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie ok. 3,3 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, aceton
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 300
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Przydatność jako wskaźnik redoks wg. przepisu
2. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,05 %
3. Zawartość min. 99,5 %
4. Woda 8,5- 9,5 %
5. Molowy wspó łczynnik absorbcji: E (pH 4,5; λ = 505 ÷ 520 nm) min. 11 000
Shopping Cart