Potasu bromian 1/60 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KBrO3
M( g/mol): 167,01
CAS: 7758-01-2
WE: 231-829-8
       
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Potassium bromate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KBrO3
2. M( g/mol) 167,01
3. CAS 7758-01-2
4. H 271, 301, 350i
5. P 201, 210, 221, 281, 309, 310
6. RID/ADR 5.1, II
7. UN 1484
8. WE 231-829-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 350
5. Temperatura wrzenia °C 370 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 3,27 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 69 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1420 kg/m3
14. pH 5,0 – 9,0 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 1/60 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart