2-Butoksyetoksyetanol (glikol butylowy) cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H14O2
CAS: 111-76-2
WE: 203-905-0
   
Wyczyść

Ethylene glycol buthyl ether

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l
8. 60 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H14O2
2. Synonimy glikol butylowy, butyl glikol, bikanol B-1, eter monobutylowy glikolu etylenowego, cellosolw butylowy
3. M( g/mol) 118
4. CAS 111-76-2
5. WE 203-905-0
6. H 302, 312, 332, 315, 319
7. P 302+ 352, 305+ 351+ 338
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -60
5. Temperatura wrzenia °C 168- 172
6. Temperatura samozapłonu °C 230
7. Temperatura zapłonu °C 67
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1% obj. /10.6% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 3.26 cST
10. Cisnienie pary 1 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,899- 0,904 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozp. org.
14. log P(o/w) 0.83
15. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 % GC
2. Wygląd ciecz bezbarwna, klarowna
3. Gęstość (20°C) 0,899- 0,904 g/cm³
4. Woda max. 0,1 %
Shopping Cart