1,5-Difenylokarbazon cz.d.a

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C13H12N4O
M( g/mol): 240,26
CAS: 538-62-5
Wyczyść

Diphenylcarbazone

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1g
2. 5g
3. 10g
4. 25g
5. 50g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C13H12N4O
2. Synonimy 2-fenylohydrazyd kwasu fenyloazomrówkowego (mieszanina z difenylokarbazydem)
3. M( g/mol) 240,26
4. CAS 538-62-5
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 119-123
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie prawie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol, aceton, benzen, chloroform
13. Ciężar nasypowy około 380 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 40,0 – 50,0 %
2. Wygląd zewnętrzny pomarańczowy, krystaliczny proszek
3. Pozostałość po prażeniu max. 0,1 %
4. Temperatura topnienia 153 – 158°C
5. Rozpuszczalność w etanolu wg przepisu
6. Czułość na jony rtęci(II) min. 0,000001 g/cm3
Shopping Cart