Kwas wersenowy roztwór mianowany 0,001 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C10H16N2O8
M( g/mol): 292,25
CAS: 60-00-4
   
Wyczyść

Ethylenediamin etetraacetic acid standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C10H16N2O8
2. Synonimy etylenodiamino tetraoctowy kwas, EDTA, kwas etylenodinitrylotetraoctowy
3. M( g/mol) 292,25
4. CAS 60-00-4
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH ok. 2,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,000996 – 0,00104 mol/l
Shopping Cart