1-propanol cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3CH2CH2OH
M( g/mol): 60,1
CAS: 71-23-8
       
Wyczyść

1-Propanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l
6. 2,5 l
7. 3 l
8. 5 l
9. 10 l
10. 20 l
11. 30 l
12. 60 l
13. 200 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3CH2CH2OH
2. Synonimy alkohol n-propylowy, propan-1-ol, alkohol propylowy, n-propanol
3. M( g/mol) 60,1
4. CAS 71-23-8
5. H 225, 318, 336
6. P 210, 233, 280, 305+351+338, 313
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1274

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry, charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -126,5
5. Temperatura wrzenia °C 97,4
6. Temperatura samozapłonu °C 405
7. Temperatura zapłonu °C 15
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2,1% obj./ 13,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 2,26 mPa*s
10. Cisnienie pary 18,7 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,804 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. się w większości rozp. org.
14. Gęstośc par względem powietrza 2,07
15. Temperatura krytyczna (° C) 263,6
16. Ciśnienie krytyczne 5,17 MPa
17. Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) 1,386

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie wg przepisu
3. Żelazo (Fe) max. 0,00001 %
4. Wapń (Ca) max. 0,00005 %
5. Ołów (Pb) max. 0,00001 %
6. Kadm (Cd) max. 0,000005 %
7. Cynk (Zn) max. 0,00001 %
8. Magnez (Mg) max. 0,00001 %
9. Miedź (Cu) max. 0,000002 %
10. Mangan (Mn) max. 0,000002 %
11. Wolne kwasy (H2SO4) max. 0,002 %
12. Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 wg przepisu
13. Barwa max. 10 j.Hz
14. Woda max. 0,1 %
15. Nikiel (Ni) max. 0,000002 %
16. Kobalt (Co) max. 0,000002 %
17. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,803 – 0,805
18. Pozostałość po odparowaniu max. 0,001 %
19. Kwasy (j. kwas benzoesowy) max. 0,0004 meq/g
20. Inne związki karbonylowe max. 0,03 %
21. Aceton max. 0,01 % (GC)
22. Metanol (GC) max. 0,01 %
23. Zasady max. 0,0006 meq/g
24. Aldehyd propionowy (C3H6O) max. 0,01 %
25. Etanol (GC) max. 0,01 %
26. Eter di-n-propylu max. 0,1 %
27. 2-Propanol max. 0,05 %
Shopping Cart