1,10 Fenantroliny chlorowodorek 1hydrat cz.d.a

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C12H8N2*HCl *H2O
M( g/mol): 234,69
CAS: 18851-33-7
     
Wyczyść

1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5g
2. 10g
3. 25g
4. 50g
5. 100g
6. 200g
7. 250g
8. 500g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C12H8N2*HCl *H2O
2. Synonimy 1 hydrat chlorowodorku 1,10 fenantroliny
3. M( g/mol) 234,69
4. CAS 18851-33-7
5. H 301, 410
6. P 273
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2811
9. WE 223-325-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach charakterystyczny
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 224-225
6. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie dobrze rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 370
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny biały lub lekko kremoworóżowy proszek
2. Przydatność jako wskaźnik redoks wg przepisu
3. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,2 %
4. Zawartość min. 99,5 % (w przeliczeniu na substancję suchą )
5. Woda max. 8,0 %
6. Czułość na jony żelaza (II) min. 0,0000001 g/ml
Shopping Cart