Kwas szczawiowy 0,05 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H2O4 • 2H2O
M( g/mol): 126,07
CAS: 6153-56-6
   
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Oxalic acid dihydrate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H2O4 • 2H2O
2. Synonimy kwas dwukarboksylowy
3. M( g/mol) 126,07
4. CAS 6153-56-6
5. H 301, 312
6. P 302+352
7. RID/ADR 8, III
8. UN 3261

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 189,5
5. Temperatura wrzenia °C 157 (sublimuje)
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary 0,01hPa (18°C)
10. Gęstość g/cm3 1,65 g/cm3
11. Rozpuszczalność w wodzie 87 g/l (10°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, eter etylowy, aceton, dioksan, tetrahydrofuran
13. log P(o/w) -0,81
14. Ciężar nasypowy 900 kg/m3
15. pH około 1 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 0,05 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart