Amonu rodanek odważka analityczna 0,05 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NH4SCN
M( g/mol): 76,12
CAS: 1762-95-4
WE: 217-175-6
 
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Ammonium thiocyanate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NH4SCN
2. M( g/mol) 76,12
3. CAS 1762-95-4
4. WE 217-175-6
5. H 302, 312, 332, 412, EUH032
6. P 273, 280, 302+ 352
7. UN nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 150
5. Temperatura wrzenia °C 170 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,31 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1280g/l (0°C), 1650g/l (19°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 600kg/m3
14. pH 4,5- 6,0 (50g/lH2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,05 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart