1-Propanol cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3CH2CH2OH
M( g/mol): 60,1
CAS: 71-23-8
      
Wyczyść

1-Propanol, znany również jako propan-1-ol, jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkoholi. Jest to bezwonna, bezbarwna ciecz o charakterystycznym, lepkim zapachu. Często wykorzystywany jest w przemyśle jako rozpuszczalnik lub składnik produktów chemicznych, takich jak farby, lakiery, środki czystości, itp. 1-Propanol jest również stosowany w medycynie jako składnik płynów do dezynfekcji skóry i narządów. Należy jednak pamiętać, że 1-propanol jest substancją chemiczną i należy stosować go zgodnie z instrukcjami i przestrzegać środków bezpieczeństwa.

Jednym z głównych zastosowań 1-propanolu jest jego wykorzystanie jako rozpuszczalnika w przemyśle chemicznym. Jest on często używany do rozpuszczania i rozcieńczania różnych substancji chemicznych, takich jak farby, lakiery, kleje, itp. Dzięki swoim właściwościom rozpuszczającym, 1-propanol jest również często stosowany jako składnik różnych produktów chemicznych, takich jak środki czystości, dezynfekanty, itp.

 

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l
6. 2,5 l
7. 3 l
8. 5 l
9. 10 l
10. 20 l
11. 30 l
12. 60 l
13. 200 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3CH2CH2OH
2. Synonimy alkohol n-propylowy, propan-1-ol, alkohol propylowy, n-propanol
3. M( g/mol) 60,1
4. CAS 71-23-8
5. H 225, 318, 336
6. P 210, 233, 280, 305+351+338, 313
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1274

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry, charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -126,5
5. Temperatura wrzenia °C 97,4
6. Temperatura samozapłonu °C 405
7. Temperatura zapłonu °C 15
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2,1% obj./ 13,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 2,26 mPa*s
10. Cisnienie pary 18,7 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,804 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. się w większości rozp. org.
14. Gęstośc par względem powietrza 2,07
15. Temperatura krytyczna (° C) 263,6
16. Ciśnienie krytyczne 5,17 MPa
17. Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) 1,386

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Wolne kwasy (H2SO4) max. 0,002 %
3. Woda max. 0,3 %
4. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,803 – 0,805
5. Pozostałość po odparowaniu max. 0,001 %
Shopping Cart