Zieleń bromokrezolowa 0,1% (woda/alkohol)

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C21H14Br4O5S/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
   
Wyczyść

Bromocresol Greek solution 0,1% (etanol)

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C21H14Br4O5S/C2H5OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H 225
5. P 210
6. RID/ADR 3, III
7. UN 1993
8. WE nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach etanolu
4. pH obojętne
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
13. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość ok. 1 g/l
2. Zmiana barwy w zakresie pH 3,8 (żółta)
3. Zmiana barwy w zakresie pH 5,4 (niebieska)
Shopping Cart