1-propanol do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3CH2CH2OH
M( g/mol): 60,1
CAS: 71-23-8
        
Wyczyść

1-Propanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3CH2CH2OH
2. Synonimy alkohol n-propylowy, propan-1-ol, alkohol propylowy, n-propanol
3. M( g/mol) 60,1
4. CAS 71-23-8
5. H 225, 318, 336
6. P 210, 233, 280, 305+351+338, 313
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1274

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry, charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -126,5
5. Temperatura wrzenia °C 97,4
6. Temperatura samozapłonu °C 405
7. Temperatura zapłonu °C 15
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2,1% obj./ 13,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 2,26 mPa*s
10. Cisnienie pary 18,7 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,804 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. się w większości rozp. org.
14. Gęstośc par względem powietrza 2,07
15. Temperatura krytyczna (° C) 263,6
16. Ciśnienie krytyczne 5,17 MPa
17. Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) 1,386

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5% (GC)
2. Woda max. 0,05 % (KF)
3. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,803 – 0,805
4. Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005 %
5. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
6. UV – transmisja (1 cm, woda): 250 nm min. 90,0 %
Shopping Cart