Wapnia chlorek 0,05 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CaCl2
M( g/mol): 110,99
CAS: 10043-52-4
WE: 233-140-8
   
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej  ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Calcium chloride analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CaCl2
2. M( g/mol) 110,99
3. CAS 10043-52-4
4. WE 233-140-8
5. H 319
6. P 305+351+338
7. UN nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 772
5. Temperatura wrzenia °C >1670 / 760 mmHg
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,15 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 740 g/l (0°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych aceton, alkohol, kwas octowy
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH 8,0 – 10,0 (100 g/l H2O, 20°C)
15. log Po/w: 0,05

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,05 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart