Tetrahydrofuran do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca:ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H8O
M (g/mol): 72,11
CAS: 109-99-9
WE: 203-726-8
     
Wyczyść

Tetrahydrofuran

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H8O
2. Synonimy czterowodorofuran, tetrahydrofuran, 1,4 – epoksybutan, tlenek czterometylenu
3. M (g/mol) 72,11
4. CAS 109-99-9
5. WE 203-726-8
6. H 225, 319, 335, EUH019
7. P 210, 233, 243, 305+351+351+338
8. RID/ADR 3, II
9. UN 2056

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach zbliżony do eteru
4. Temperatura topnienia °C -108,5
5. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 65,5
6. Temperatura samozapłonu °C 230
7. Temperatura zapłonu °C -21,5
8. Granice wybuchowości 1,5 % obj. / 12 % obj.
9. Ciśnienie pary 200 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,889 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie miesza się bez ograniczeń
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholach, estrach, ketonach
13. log Po/w 0,47

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 % (GC)
2. Woda max. 0,02 % (KF)
3. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
4. Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005 %
5. UV – transmisja (1cm, woda): 240 nm min. 70 %
6. UV – transmisja (1cm, woda): 250 nm min. 80 %
7. UV – transmisja (1cm, woda): 260 nm min. 90 %
8. UV – transmisja (1cm, woda): 270 nm min. 98 %
9. UV – transmisja (1cm, woda): 280 nm min. 99 %
10. Fluirescencja (j. chinina) 254 nm max. 1 ppb
11. Fluirescencja (j. chinina) 365 nm max. 1 ppb
Shopping Cart