Sodu chlorek 0,02 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaCl
M( g/mol): 58,44
CAS: 7647-14-5
WE: 231-598-3
 
Wyczyść

Sodium chloride analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaCl
2. M( g/mol) 58,44
3. CAS 7647-14-5
4. WE 231-598-3
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 800
5. Temperatura wrzenia °C 1461
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (865°C)
10. Gęstość g/cm3 2,16 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 360 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1140 kg/m3
14. pH 5,0-8,0 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,02 ± 0,2 %
Shopping Cart