2-(2-Butoksyetoksy)etanol (glikol dibutylowy) cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C8H18O3
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6
   
Wyczyść

diethylene glycol butyl ether

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5 l
2. 500 ml
3. 1 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l
8. 60 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C8H18O3
2. Synonimy glikol dibutylowy, butyl diglikol, bikanol, bikanol B-2, eter monobutylowy glikolu dietylenowego
3. M( g/mol) 162
4. CAS 112-34-5
5. WE 203-961-6
6. H 319
7. P 305+ 351+ 338
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny lub jasnożółty
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -68
5. Temperatura wrzenia °C 228- 233
6. Temperatura samozapłonu °C 230
7. Temperatura zapłonu °C 105
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 0,7 % obj./ 9,9 % obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 5,85 mPa*s
10. Cisnienie pary 0,1 hPa (20degC)
11. Gęstość g/cm3 0,952- 0957 (20degC)
12. Rozpuszczalność w wodzie całkowita
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. log P(o/w) 0,56
15. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 % (GC)
2. Wygląd ciecz bezbarwna, klarowna
3. Gęstość (20°C) 0,952- 0,957 g/cm³
4. Woda max. 0,1 %
5. Wolne kwasy ( j.CH3COOH) max. 0,01 %
6. Zabarwienie wg skali Pt- Co max. 15j. Hz
Shopping Cart