Potasu wodorotlenek roztwór mianowany 0,5 mol/l w metanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KOH/CH3OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
       
Wyczyść

Potassium hydroxide 0,5M standard solution in methanol

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KOH/CH3OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. H 225, 301, 302, 311, 314, 331, 370
5. P 210, 233, 280, 301+330+331, 302+ 352, 305+351+338
6. RID/ADR 3 (3+6.1+8), II
7. UN 3286

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach metanolowy
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C 455 (metanol)
7. Temperatura zapłonu °C 11 (metanol)
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 5,5% obj. (metanol) / 44% obj. (metanol)
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,599 mPa*s (metanol)
10. Cisnienie pary 128 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 brak danych
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny
14. pH około 14 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,498 – 0,502 mol/l
Shopping Cart