Potasu nadmanganian cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KMnO4
M( g/mol): 158,04
CAS: 7722-64-7
WE: 231-760-3
       
Wyczyść

Potassium permanganate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 kg
2. 15 kg
3. 20 kg
4. 25 kg
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g
8. 750 g
9. 1 kg
10. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KMnO4
2. Synonimy nadmanganian potasowy, nadmanganian(VII) potasu
3. M( g/mol) 158,04
4. CAS 7722-64-7
5. H 272, 302, 410
6. P 210, 273
7. RID/ADR 5.1, II
8. UN 1490
9. WE 231-760-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor ciemnofioletowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C >240 (rozkład termiczny)
5. Temperatura wrzenia °C nie charakteryzuje się
6. Temperatura samozapłonu °C subst. niepalna
7. Temperatura zapłonu °C subst. niepalna
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie tworzy mieszanin wybuchowych
9. Cisnienie pary < 0,01 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 2,7 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 61 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1300 – 1600 kg/m3
14. pH 7 – 9 (20 g/l)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 1,0 %
3. Wygląd zewnętrzny ciemnofioletowe kryształy
4. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,04 %
6. Azot ogólny (N) max. 0,01 %
7. Nierozpuszczalne zanieczyszczenia (bez MnO2) max. 0,03 %
Shopping Cart