1-Pentanol cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C5H12O
M( g/mol): 88,15
CAS: 71-41-0
     
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C5H12O
2. Synonimy alkohol n-amylowy I-rz., n-pentanol, n-butylokarbinol, pentan-1-ol
3. M( g/mol) 88,15
4. CAS 71-41-0
5. H 226, 315, 332, 335, EUH066
6. P 302+352
7. RID/ADR 3, III
8. UN 1105

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -79
5. Temperatura wrzenia °C 138
6. Temperatura samozapłonu °C 300
7. Temperatura zapłonu °C 48
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,35% obj./ 10,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 3,35 mPa·s (w temp. 25°C)
10. Cisnienie pary 3,13 mbar (25°C)
11. Gęstość g/cm3 0,82 g/cm 3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 21,9 g/l H2O (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych mieszają się w większości rozp. org.
14. log P(o/w) brak danych
15. Ciężar nasypowy nie dotyczy
16. pH obojętny (25 g/l H2O, 20°C)
17. Gęstośc par względem powietrza 3,04
18. Temperatura krytyczna (° C) 312
19. Ciśnienie krytyczne 4,44 MPa
20. Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) 1,41

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
3. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,407 – 1,41
4. Barwa max. 30 j.Hz
5. Woda max. 0,2 %
6. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,813 – 0,815
7. Pozostałość po odparowaniu max. 0,002 %
8. Substancje organiczne obce wg przepisu
9. Aldehydy max. 0,002 %
10. Kwasy i estry max. 0,075 meq/g
Shopping Cart