Potasu bromian roztwór mianowany 0,02 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KBrO3
M( g/mol): 167,01
CAS: 7758-01-2
WE: 231-829-8
   
Wyczyść

Potassium bromate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KBrO3
2. M( g/mol) 167,01
3. CAS 7758-01-2
4. H 271, 301, 350i
5. P 201, 210, 221, 281, 309, 310
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-829-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,00 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH 5,0 – 9,0 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,01992 – 0,02008 mol/l
Shopping Cart