Pirydyna do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C5H5N
M( g/mol): 79,1
CAS: 110-86-1
WE: 203-809-9
     
Wyczyść

Pyridine

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C5H5N
2. M( g/mol) 79,1
3. CAS 110-86-1
4. H 225, 302, 312, 332
5. P 210, 233, 302+352
6. RID/ADR 3, II
7. UN 1282
8. WE 203-809-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna lub żółtawa
3. Zapach ostry, charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -42
5. Temperatura wrzenia °C 115
6. Temperatura samozapłonu °C 482
7. Temperatura zapłonu °C 17
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,7% obj./ 10,6% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,968 mPa*s
10. Cisnienie pary 20 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,98
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, dimetylosulfotlenku, benzenie
14. pH 9 – 10

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Woda max. 0,07 %
3. Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005 %
4. Fluorescencja (j.chinina): 365 nm max. 2 ppb
5. UV – transmisja (1 cm, woda): 340 nm min. 86 %
6. UV – transmisja (1 cm, woda): 350 nm min. 95 %
7. UV – transmisja (1 cm, woda): 400 nm min. 98 %
Shopping Cart