Odczynnik Folina i Ciocalteu’a

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
     
Wyczyść

Folin and Ciocalteu Phenol Reagent

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 ml
2. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 314
4. P 280, 301+330+331, 305+351+338
5. RID/ADR 8, III
6. UN 3264

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor żółty do zielonkawego
3. Zapach gryzący
4. Temperatura topnienia °C 17,5 – 21,1 (kwas fosforowy)
5. Temperatura wrzenia °C 81,5 – 110 (kwas solny)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,24 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych metanol, aceton
13. pH <0,5 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zastosowanie kolorymetryczne oznaczanie fenoli
Shopping Cart