n-Pentan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C5H12
M( g/mol): 72,15
CAS: 109-66-0
WE: 203-692-4
         
Wyczyść

Pentane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l
6. 2,5 l
7. 3 l
8. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C5H12
2. Synonimy n-pentan
3. M( g/mol) 72,15
4. CAS 109-66-0
5. H 225, 304, 336, 411, EUH066
6. P 273, 301+310, 331, 403+235
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1265
9. WE 203-692-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -129, 7
5. Temperatura wrzenia °C 26 – 40
6. Temperatura samozapłonu °C > 200
7. Temperatura zapłonu °C
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,3% obj. / 7,8% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,235 mPa·s
10. Cisnienie pary 573 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,63 g/cm 3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. się w większości rozp. org.

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,00001 %
3. Wapń (Ca) max. 0,0001 %
4. Ołów (Pb) max. 0,00001 %
5. Kadm (Cd) max. 0,00005
6. Cynk (Zn) max. 0,0001 %
7. Miedź (Cu) max. 0,00001 %
8. Mangan (Mn) max. 0,00005 %
9. Woda max. 0,02 % (KF)
10. Glin (Al) max. 0,0001 %
11. Nikiel (Ni) max. 0,00005 %
12. Kobalt (Co) max. 0,00001 %
13. Pozostałość po odparowaniu max. 0,001 %
14. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
15. Bar (Ba) max. 0,00005 %
16. Siarka całkowita (S) max. 0,001 %
17. Cyna (Sn) max. 0,00005 %
Shopping Cart