Manganu (II) azotan 4 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Mn(NO3)2 * 4H2O
M( g/mol): 251,01
CAS: 20694-39-7
WE: 233-828-8
   
Wyczyść

Manganese (II) nitrate tetrahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Mn(NO3)2 * 4H2O
2. M( g/mol) 251,01
3. CAS 20694-39-7
4. H 272
5. P 210
6. RID/ADR 5.1, III
7. UN 2724
8. WE 233-828-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor różowo-czerwony
3. Zapach kwasu azotowego
4. Temperatura topnienia °C 37,1
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,12 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 3800 g/l(20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 750 – 950 kg/m3
14. pH około 3 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Potas (K) max. 0,002 %
5. Sód (Na) max. 0,002 %
6. Wapń (Ca) max. 0,0005 %
7. Ołów (Pb) max. 0,001 %
8. Kadm (Cd) max. 0,0005 %
9. Cynk (Zn) max. 0,005 %
10. Magnez (Mg) max. 0,002 %
11. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
12. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
13. Sole amonowe (NH4) max. 0,05 %
14. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
15. Nikiel (Ni) max. 0,002 %
Shopping Cart