Kobaltu (III) tlenek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Co2O3
M( g/mol): 165,86
CAS: 1308-04-9
     
Wyczyść

Cobalt (III) oxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 750g
7. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Co2O3
2. M( g/mol) 165,86
3. CAS 1308-04-9
4. H 302, 317, 351
5. P 201, 281, 302+352, 308+313
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor brak danych
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 1900
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 5,7-6,7 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 500 kg/l
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 70,0% (Co)
2. Żelazo (Fe) max. 0,01%
3. Ołów (Pb) max. 0,002%
4. Nikiel (Ni) max. 0,03%
Shopping Cart