Ferroiny siarczan roztwór 1/40 molarny

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: [Fe(C12H8N2)3]SO4
M( g/mol): 692,52
CAS: 14634-91-4
Wyczyść

Ferroin indicator solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 1l
3. 50ml
4. 100ml
5. 250ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny [Fe(C12H8N2)3]SO4
2. Synonimy kompleks 1,10-fenantroliny z siarczanem ż elaza (II)
3. M( g/mol) 692,52
4. CAS 14634-91-4
5. H 412
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 231-791-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor czerwony
3. Zapach bez zapachu
4. pH 2,5 (50 g/l H2O, 20°C
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) 1,006 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Granice wybuchowości dolna/górna nie dotyczy

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny ciemnoczerwona, klarowna ciecz
2. Potencjał redoks E0 w 1 molowym H2SO4 1,05 – 1,06
3. Przydatność jako wskaznik redoks wg przepisu
4. Sprawdzenie widma absorpcyjnego wg przepisu
Shopping Cart