Denaturat

1,00 

Dostawca: ChemiLab
CAS: nie dotyczy
WE: nie dotyczy
   
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. WE nie dotyczy
4. H 225, 302, 319, 336
5. P 210, 305+351+338
6. RID/ADR 3, II
7. UN 1170

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor fioletowy lub czerwonofioletowy
3. Zapach przykry, lecz nie odrażający
4. Temperatura topnienia °C -114,5
5. Temperatura wrzenia °C 78
6. Temperatura samozapłonu °C 425
7. Temperatura zapłonu °C 12
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,1% obj.(ze wzgl. na etanol)/20% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C brak danych
10. Lepkość w temperaturze 25°C brak danych
11. Gęstość g/cm3 ok. 0,8194 (15°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd klarowna, fioletowa lub czerwonofioletowa ciecz
2. Intensywność zabarwienia nie mniejsza niż roztworu zawierającego 0,7 mg czystego fioletu krystalicznego w 1l wody destylowanej
3. Moc (20°C) 91.7 – 92.3 % obj.
4. Ilość osadu ( 1l, podczas magazynowania) max. 0,2 ml
5. Liczba zmętnienia max. 200
6. Pozostałość po odparowaniu max. 0,25 g/l
7. Wyczuwalność zapachowa po rozcięńczeniu w stosunku 1 : 5000 powinien być wyczuwalny zapach środka skażającego
8. Pozostałość po odparowaniu max.0,25 g/l
Shopping Cart