Aceton cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COCH3
CAS: 67-64-1
WE: 200-662-2
   
Wyczyść

Acetone

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 2,5 l
6. 3 l
7. 5 l
8. 10 l
9. 20 l
10. 30 l
11. 60 l
12. 200 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3COCH3
2. Synonimy propanon, dimetyloketon
3. M( g/mol) 58,08
4. CAS 67-64-1
5. WE 200-662-2
6. H 225, 319, 336, EUH066
7. P 210, 233, 305+ 351+ 338
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1090

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C – 95
5. Temperatura wrzenia °C 55- 57
6. Temperatura samozapłonu °C 540
7. Temperatura zapłonu °C -19
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2,1% obj. 13% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,33 mPa* s
10. Cisnienie pary 233 mbar (20° C)
11. Gęstość g/cm3 0,791 (20° C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza sie w większości rozp. organicznych
14. log P(o/w) -0,24
15. Temperatura krytyczna (° C) 235
16. Ciśnienie krytyczne 4,7 MPa
17. Współczynnik załamania światła (temp. 20°C) 1,3590

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Woda max. 0,5%
3. Aldehydy ( j. HCHO) max. 0,006%
4. Nielotna pozostałość max. 0,001%
5. Zawartośc alkoholi CH3OH i C2H5OH max. 0,05%
6. Kwasowośc (j. CH3COOH) max. 0,003%
7. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,0002%
8. Zasadowość max. 0,001%
9. Substancje organiczne nierozpuszczalne w wodzie wg. przepisu
Shopping Cart