Baru wodorotlenek roztwór mianowany 0,5 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Ba(OH)2
M( g/mol): 171,34
CAS: 17194-00-2
WE: 241-234-5
Wyczyść

Barium hydroxide standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 500 ml
3. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Ba(OH)2
2. M( g/mol) 171,34
3. CAS 17194-00-2
4. WE 241-234-5
5. H 315, 319
6. P 302+ 352, 305+ 351+ 338
7. RID/ADR 8, III
8. UN 3266

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bzbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C nie dotyczy
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 12,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,498-0,502 mol/l
Shopping Cart