Amonu żelaza II siarczan roztwór mianowany 0,05mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (NH4)2Fe(SO4)2
M( g/mol): 284,04
CAS: 10045-89-3
WE: 233-151-8
 
Wyczyść

Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 500 ml
3. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (NH4)2Fe(SO4)2
2. M( g/mol) 284,04
3. CAS 10045-89-3
4. WE 233-151-8
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor niebiesko- zielony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C nie dotyczy
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,05 g/ cm3
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 3- 5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,0498 – 0,0502 mol/l
Shopping Cart