Sodu tetraboran 10 hydrat tech.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2B4O7 * 10H2O
M (g/mol): 381,37
CAS: 1303-96-4
WE: 215-540-4
 
Wyczyść

Sodium tetraborate decahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 g
2. 750 g
3. 1 kg
4. 5 kg
5. 10 kg
6. 15 kg
7. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2B4O7 * 10H2O
2. Synonimy czteroboran sodowy, boraks, heptaoksytetraboran sodu
3. M (g/mol) 381,37
4. CAS 1303-96-4
5. WE 215-540-4
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. pH ok. 9 – 10 (40 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 62
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 1575 (jako bezwodny)
7. Temperatura samozapłonu °C subst. niepalna
8. Temperatura zapłonu °C substancja niepalna
9. Granice wybuchowości nie tworzy mieszanin wybuchowych
10. Ciśnienie pary 0,213 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,73 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 750 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie około 49,8 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nie rozpuszcza się w acetonie

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,02 %
4. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,005 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,05 %
6. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
7. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek
Shopping Cart