Sodu tetraboran 0,05 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2B4O7 * 10H2O
M( g/mol): 381,37
CAS: 1303-96-4
WE: 215-540-4
 
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Sodium tetraborate decahydrate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2B4O7 * 10H2O
2. M( g/mol) 381,37
3. CAS 1303-96-4
4. WE 215-540-4
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 62
5. Temperatura wrzenia °C 1575 (jako bezwodny)
6. Temperatura samozapłonu °C subst. niepalna
7. Temperatura zapłonu °C substancja niepalna
8. Granice wybuchowości dolna górna nie tworzy mieszanin wybuchowych
9. Cisnienie pary 0,213 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,73 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 49,8 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nie rozpuszcza się w acetonie
13. pH ok. 9 – 10 (40 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,05 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart