Sodu stearynian cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3(CH2)16COONa
M (g/mol): 306,46
CAS: 822-16-2
WE: 212-490-5
 
Wyczyść

Sodium stearate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3(CH2)16COONa
2. Synonimy kwasu oktadekanowego sól sodowa
3. M (g/mol) 306,46
4. CAS 822-16-2
5. WE 212-490-5
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach brak danych
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C rozkład
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Granice wybuchowości brak danych
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,02 (20°C)
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
15. log Po/w brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99 – 101,5 %
2. Wygląd zewnętrzny proszek biały lub biały z kremowym odcieniem
3. Wolne kwasy lub zasady wg przepisu
Shopping Cart