Sodu podchloryn ok. 9,6%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaClO
M (g/mol): 74,44
CAS: 7681-52-9
WE: 231-668-3
   
Wyczyść

Sodium hypochlorite solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2.5 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l
8. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaClO
2. Synonimy chloran (I) sodu
3. M (g/mol) 74,44
4. CAS 7681-52-9
5. WE 231-668-3
6. H 314, 400, EUH031
7. P 260, 280, 301+330+331, 305+351+338
8. RID/ADR 8, III
9. UN 1791

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny do jasnozółtego
3. Zapach lekki chloru
4. pH neutralne (10 g/l, H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 40 (rozkład)
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary 2,3 kPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 (18°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 9,6 ± 0,1%
2. Gęstość ok. 1,181 g/cm3
3. Zawartość wodorotlenku i węglanu sodu (w przeliczeniu na NaOH) max. 13 g/l
Shopping Cart