Rtęci (II) bromek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HgBr2
M( g/mol): 360,40
CAS: 7789-47-1
WE: 232-169-3
       
Wyczyść

Mercury (II) bromide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 75 g
5. 100 g
6. 250 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HgBr2
2. Synonimy rtęciowy bromek
3. M( g/mol) 360,40
4. CAS 7789-47-1
5. H 300, 310, 330, 373, 410
6. P 210, 273, 280, 301+310, 304+340, 403+233
7. RID/ADR 6.1, II
8. UN 1634
9. WE 232-169-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe, perełki
2. Kolor biały
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C 236 – lit.
5. Temperatura wrzenia °C 322 – lit.
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1 hPa w 136,5°C
10. Gęstość g/cm3 6,050
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 % (kompleksometrycznie)
2. Chlorki (Cl) max. 0,25 %
3. Substancje nierozpuszczalne w metanolu max. 0,05 %
4. Pozostałość po redukcji max. 0,02 %
Shopping Cart