Rtęci (II) azotan 1 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Hg(NO3)2 * H2O
M( g/mol): 342,62
CAS: 7783-34-8
WE: 233-152-3
       
Wyczyść

Mercury (II) nitrate monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 75 g
5. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Hg(NO3)2 * H2O
2. Synonimy rtęciowy azotan jednowodny
3. M( g/mol) 342,62
4. CAS 7783-34-8
5. H 300, 310, 330, 373, 410
6. P 210, 273, 280, 301+310, 304+340, 403+233
7. RID/ADR 6.1, II
8. UN 1625
9. WE 233-152-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach słaby do kwasu azotowego
4. Temperatura topnienia °C 79 (bezwodny)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 4,39 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny z hydrolizą (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1200 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
3. Ołów (Pb) max. 0,005 %
4. Miedź (Cu) max. 0,005 %
5. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
Shopping Cart