Potasu jodek 10% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KI
M( g/mol): 166,01
CAS: 7681-11-0
WE: 231-659-4
 
Wyczyść

Potassium iodide solution 10 %

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KI
2. M( g/mol) 166,01
3. CAS 7681-11-0
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-659-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,0761 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) 0,04 (obl.)
14. pH ok. 6,9

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 10,0 % ± 0,1 %
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,0761
Shopping Cart