Pirogalol cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H3(OH)3
M( g/mol): 126,11
CAS: 87-66-1
WE: 201-762-9
     
Wyczyść

Pyrogallol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 75 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H3(OH)3
2. Synonimy 1,2,3-trihydroksybenzen
3. M( g/mol) 126,11
4. CAS 87-66-1
5. H 302, 312, 332, 341, 412
6. P 201, 273, 280, 302+352, 308+313
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2811
9. WE 201-762-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach słaby charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 131 – 134
5. Temperatura wrzenia °C 309
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary 2 – 4 hPa (140°C)
10. Gęstość g/cm3 1,45 g/cm3
11. Rozpuszczalność w wodzie 400 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny
13. Ciężar nasypowy około 600 kg/m3
14. pH 4 – 5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 97,0 %
2. Temperatura topnienia 129 – 134°C
Shopping Cart