Odczynnik Fehlinga A

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
     
Wyczyść

Fehling’s solution A

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 ml
2. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 315, 319, 411
4. P 273, 280, 302+352, 305+351+338
5. RID/ADR 9, III
6. UN 3082

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor niebieska
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 4 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zastosowanie wykrywanie i oznaczanie cukrów redukujących
Shopping Cart