Nafta kosmetyczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: 64742-48-9
WE: 265-150-3
   
Wyczyść

Hydrotreated heavy naphtha

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l
8. 30 l
9. 60 l
10. 200 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Synonimy odaromatyzowany, uwodorniony destylat ropy naftowej
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS 64742-48-9
4. H 304, 350
5. P 301+310, 308+313
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 265-150-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny dla węglowodorów alifatycznych
4. Temperatura topnienia °C <- 20
5. Temperatura wrzenia °C 180 – 217
6. Temperatura samozapłonu °C > 200
7. Temperatura zapłonu °C 62
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 7 %/ 0,6 %
9. Cisnienie pary 0,5 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,790 (15°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie <0,10 %
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny czysty, wolny od zawiesin
2. Gęstość g/cm3 0,77 – 0,79 (15°C)
3. Kolor (wg skali Saybolta) min. 25
4. Temperatura zapłonu °C 62
5. Zawartość aromatów max. 1000 mg/kg
6. Destylacja: początek 185°C
7. Destylacja: 90% destyluje do temperatury 209°C
8. Liczba bromowa (Br, mg/100g) max. 50,0
9. Nielotne pozostałości (mg/100ml) max. 5,0
10. Zawartość siarki (mg/kg) max. 2,0
Shopping Cart