n-Propylu octan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C5H10O2
M( g/mol): 102,13
CAS: 109-60-4
WE: 203-686-1
     
Wyczyść

Propyl acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l
6. 2,5 l
7. 3 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C5H10O2
2. Synonimy octan n-propylu, octan propylu, ester propylowy kwasu octowego
3. M( g/mol) 102,13
4. CAS 109-60-4
5. H 225, 319, 336, EUH066
6. P 210, 243, 280, 305+351+338, 403+235
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1276
9. WE 203-686-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach owocowy
4. Temperatura topnienia °C -92,5
5. Temperatura wrzenia °C 100 – 102
6. Temperatura samozapłonu °C 430
7. Temperatura zapłonu °C 10
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,7% obj./ 8% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,585 mPa*s
10. Cisnienie pary 33 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,886 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 23 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohole, etery, ketony, węglowodory, oleje
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
3. Barwa max. 10 j.Hz
4. Substancje organiczne wg przepisu (obce)
5. Woda max. 0,05 %
6. Substancje nielotne max. 0,0025 %
7. Kwasowość max. 0,02 %
Shopping Cart